Referencer

- Erfaringer fra gennemførte projekter

01.07-31.12.2016 - Pia Hilsberg

Deltaget i projekt Julius Casecart. I perioden er foretaget CE-mærkning af casecarten.
Medejer, forfatter og redaktør til e-learningsprogrammet Do-Best. Se www.Do-Best.dk
 

01.01-31.06.2016 - Fælles opgaver Pia Hilsberg & Gitte Antonisen

Beregning af personaleressourcebehovet til Regionale Sterilcentraler i Region Hovedstaden. Modellen er generisk og tager udgangspunkt i operationsaktivitet og SKS-koder.

 

2015 - Fælles opgaver Pia Hilsberg & Gitte Antonisen

Gennemført en analyse og et udredningsarbejde for Regionshospitalet i Randers, der munder ud i en rapport, der vurderer produktions- og logistikforhold i hospitalets sterilcentral. Rapporten indeholder en beskrivelse af hvorledes effektive arbejdsflow og produktionsprocesser kan etableres i afdelingen under hensyntagen til korrekte hygiejne- og arbejdsmiljøforhold.
 

2014 - Fælles opgaver Pia Hilsberg & Gitte Antonisen

Hygiejnekvalificering af dispositionsforslag for ny Servicebygning til Det Nye Hospital i Vest (DNV) indeholdende Sterilcentral, Apotek, Køkken, Hjælpemiddeldepot, Linneddepot og Affaldsterminal.
I forbindelse med planlægning og udbygning af Sterilcentralen på Universitetssygehuset i Køge (USK) foretaget overordnede beregninger og anbefalinger på 3 forskellige sterilcentral scenarier omfattende procesudstyr; kapacitet, type, arealbehov og pris.
I forbindelse med etablering af Ny fælles Sterilcentral DNU; udarbejdet modeller til fremtidig organisering og arbejdstilrettelæggelse. Analyser og beregninger for maskinkapacitetsbehov, åbningstider, personaleressourcebehov, instrumentbehov. Derudover er der givet forslag til produktions- og layoutoptimeringer.
Afholdt kortvarigt hygiejnekursus i regi af Brancheforeningen af privathospitaler og klinikker i Danmark.
Indlæg ved WFHSS - Prag
 

2015 - Pia Hilsberg

Deltaget i en arbejdsgruppe i Region Midt logistik, der, som en del af den samlede afrapportering ”sammenhængende logistik i regionerne” til styregruppen for Godt Sygehusbyggeri – koordination og innovation, har arbejdet med delprojektet ”hygiejne krav” hvis formål er at medvirke til en optimering af logistikydelserne i regionerne.På baggrund af en fusionering mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital, tilrettet det for Rigshospitalet gældende kvalitetssystem for genbehandlingsområdet, så det også omfatter genbehandlingsområdet på Glostrup Hospital.
 

2014 - Pia Hilsberg

I et samarbejde med ”Nyt OUH” udarbejdet koncept for lagerbehov til kirurgiske flergangsinstrumenter, procedurepakninger, casecart, særlige mobilskabe mm.Med udgangspunkt i tidstudieberegninger foretaget indenfor genbehandlingsområdet på OUH , udviklet generisk model til beregning af nødvendigt personalebehov til genbehandling af kirurgisk flergangsudstyr. Modellen tager udgangspunkt i SKS-koder.Deltaget i underarbejdsgruppe under pejlemærkeprojekt ”Sammenhængende logistik i Regionerne”, et arbejde der er igangsat af Danske Regioner. Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde et notat der inkluderer hygiejneforhold i alle led i forsyningskæden.Udviklet og gennemført undervisning i genbehandlingsforhold for Memira koncernen i Norden.
 

2013 - Pia Hilsberg

I et samarbejde med Nyt OUH udarbejdet ”koncept for genbehandling af fleksible endoskoper Nyt OUH”I et samarbejde med Nyt OUH udarbejdet ”koncept for genbehandling af medicinsk flergangsudstyr Nyt OUH”I et samarbejde med ledelse og medarbejdere udarbejdet og implementet instruktioner for håndtering af sterile produkter på Region Hovedstadens lager i Glostrup.Deltager som partner i det af Markedsmodningsfonden støttede projekt om udvikling og markedsmodning af en steriliserbar transportvogn; ”Julius autoklaverbar casecartsystem”Auditeret Rigshospitalets samlede genbehandlingsfunktion i forhold til et nyt indført kvalitetssystem med faglig referenceramme i DS2451-13.Udvikling af generisk model, der kan anvendes til beregning af nødvendigt personaleressourcebehov i en genbehandlingsenhed på baggrund af en aktuel operationsaktivitet på SKS-kodeniveau.Deltaget som faglig ekspert i national arbejdsgruppe for Robotkirurgi.Pia Hilsberg indgår partnerskab med Gitte Antonisen, herefter hedder firmaet Hilsberg & Partner. Gitte Antonisen er godkendt af Det Norske Veritas som fagekspert indenfor renrumsområdet og har deltaget i auditeringer foretaget af Det Norske Veritas.
     

2012 - Pia Hilsberg

Pia Hilsberg deltager i planlægningsarbejdet ved etablering af en ny sterilcentral på Hässleholm Sjukhuset i SverigePia Hilsberg er godkendt af Det Norske Veritas som fagekspert indenfor renrumsområdet og har deltaget i flere auditeringer foretaget af Det Norske Veritas.Pia Hilsberg indgår en 3-årig kontrakt med OUH om varetagelse af den tværgående kvalitetsfunktion for genbehandlingsområdet på matriklerne i Odense, Svendborg og Nyborg. Pia Hilsberg udgiver i maj bogen “fra kogekar til Niagara” - Central genbehandling af medicinsk flergangsudstyr - Historiske glimt gennem 50 år.

2011

Rådgiver i forbindelse med beskrivelse af den logistikopgave, som Region Midt planlægger udbudt og som omhandler modtagelse af varer, opbevaring af varer samt udbring af varer til regionens institutioner.
 

2011

Tilknyttet den projektledelse, der af koncernledelsen i Region Hovedstaden har fået opgaven med etablering af sterilfabrik 1 i regionen. Opgaven består i at bistå projektledelsen med ekspertise i forbindelse med programmering og projektering, i den forbindelse fastlæggelse af kapacitet og areal samt beskrive flow i processer, maskinbestykning, forsyningsbehov, samt transport/intern og ekstern logistik.
 

2011

Projektleder i forbindelse med etablering af ny elektronisk kvalitetshåndbog gældende for Rigshospitalets genbehandlingsenheder.
 

2011

Rådgivning hos Privathospitalet Valdemar i forbindelse med nyindretning af genbehandlingslokaler samt i forbindelse med akkreditering ved DDKM.
 

2011

Rådgivning hos Parkensprivathospital i forbindelse med udvidelse i ydelsessortiment samt akkreditering ved DDKM.
 

2011

Rådgivning i forbindelse med planlægning af ny Centrallagerfunktion i Region Hovedstaden.
 

2011

Som fagekspert udført auditeringsopgaver for De Forenede Dampvaskerier AS.
 

2011

Faglig konsulent for Region Nord i forbindelse med regionens udarbejdelse af retningslinjer for det samlede genbehandlingsområde i regionen.
 

2010

Rådgiver hos Privathospitalet Valdemar i forbindelse med nybygning samt forberedelse til akkreditering ved DDKM.
 

2010

Rådgiver ved OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S i forbindelse med akkreditering ved DDKM.
 

2010 • Region Syddanmark

Partner i et nyopstartet projekt under Welfare Tech Region hvor formålet er gennemførelse af projekt et ”Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedure Pakning”. Arbejdet gennemføres i et samarbejde med SDU og Region Syddanmark.
 

2009 • Udvikling af e-learningsprogrammet DO-BEST

I et samarbejde med Winnie Delfs udvikling af e-learningsprogrammet DO-BEST, som er beregnet for anvendelse i genbehandlingsenheder.
 

2009 - 2010 • Region Nord

Faglig konsulent for Region Nord i forbindelse med regionens udarbejdelse af retningslinjer for det samlede genbehandlingsområde i regionen.
 

2009 - 2011 • Faglig konsulent

Faglig konsulent ved udvikling af ny kabinetvaskedekontaminator for KEN A/S.
 

2009 • Region Syddanmark

Analyse af Sterilcentralen Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.
 

2009 - 2011 • Region Syddanmark

Kvalitetsansvarlig i forbindelse med installation, validering og ibrugtagning af nyt endoskopirengørings-, desinfektions- og opbevaringskoncept for fleksible endoskoper i nyt endoskopiafsnit på Odense Universitetshospital og på Nyborg Sygehus.
 

2009 - 2011 • Region Syddanmark

Tværgående kvalitetsansvarlig for genbehandlingsområdet på Odense Universitetshospital.
 

2008 • Region Syddanmark, Odense Universitetshospital

Konsulentbistand til udarbejdelse af kravspecifikationer til apparatur til brug for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper.
 

2008 • Region Hovedstaden

Konsulentbistand i forbindelse med planlægning og etablering af ny genbehandlingsenhed på Gentofte Hospital. Arbejdet er udført for rådgivende ingeniørfirma Alectia.
 

2008 • Sterilcentralen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Udarbejdelse af statusrapport, der beskriver konsekvenser ved forskellige driftsformer.
 

2008 • Region Hovedstaden

Udarbejdelse af foranalyse for genbehandlingsområdet i Region Hovedstaden.
 

2008

Medudvikler og medlem af kursusråd på ”Specialerettet uddannelse i genbehandling af medicinsk flergangsudstyr” samt underviser på same uddannelse.
 

2008 - 2009 • Region Syddanmark, Centrallagerfunktionen OUH

Projektleder på et kvalitetsudviklingsprojekt ved Centrallagerfunktionen på OUH, hvor opgaven er udarbejdelse og implementering af en fælles kvalitetshåndbog for centrallagerfunktionen.
 

2008 - 2009 • Region Midt

Konsulentbistand til udredningsarbejde af genbehandlingsområdet i Region Midt. Udredningsarbejdet er foretaget i et samarbejde med COWI A/S og det udførte arbejde skal danne grundlag for regionens beslutning om den fremtidige organisering af sterilforsyningsområdet i regionen.
 

2007 • H:S Rigshospitalet

Konsulentbistand til et udredningsarbejde hvor formålet er at analysere hvorledes fleksible endoskoper genbehandles på H:S Rigshospitalet.
 

2006 - 2007 • Låneudstyr

Formand for den arbejdsgruppe der, i et samarbejde med Medicoindustrien, har udarbejdet forholdsregler for låneudstyr.
 

2006 - 2008 • Odense Universitetshospital

Projektleder på et kvalitetsudviklingsprojekt på Odense Universitetshospital med det formål at udvikle genbehandlingsfunktionen, så genbehandling af medicinsk flergangsudstyr på Odense Universitetshospital lever op til nationale retningslinier og anbefalinger.
 

2006 • H:S Hvidovre Hospital

Analyse af sterilforsyningsfunktionen på H:S Hvidovre Hospital med henblik på forberedelse af en kommende modernisering af området.
 

2005 • Sygehus Vestsjælland

Analyse af sterilforsyningsfunktionen i Sygehus Vestsjælland med henblik på overvejelser om en ændret driftsform. Analyserapporten sætter hospitalsledelsen i stand til at planlægge en kvalitetsudvikling af det samlede sterilforsyningsområde over en årrække.
 

2005 - 2007 • H:S Rigshospitalet

Projektleder på et kvalitetsudviklingsprojekt på H:S Rigshospitalets anæstesiafsnit med det formål at opnå korrekte og effektive genbehandlings- og opbevaringsmetoder for anvendt anæstesiudstyr.
 

2003 - 2005 • Det Fynske Sygehusvæsen

Projektleder ved gennemførelse af: Pilotprojekt for indførelse af standarder til styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen.
 

2003 - 2004 • Fyns Amt

I samarbejde med COWI A/S ydet Fyns Amt konsulentbistand ved gennemførelse af udbud af sterilfunktionen i Fyns Amt, herunder udarbejdet analyser der beskriver økonomiske - og kvalitetsmæssige konsekvenser ved forskellige sterilforsyningsmodeller i Fyns Amt.
 

2003 • Århus Amt

Gennemførelse af analyse i Århus Amt, der skal danne grundlag for en anbefaling til en fremtidig model for sterilforsyningen i Århus Amt. Analysen omfatter en opgørelse af sterilproduktionen i amtet samt opgørelse af personaleressourceforbruget. Derudover omfatter analysen en opgørelse af det samlede behov for autoklave- samt opvaskemaskinekapacitet.
 

2003 • Sønderborg Sygehus

Udarbejdelse af analyse af Sterilcentralens fysiske arbejdsmiljø, arbejdsgange og produktionsudstyr samt vurdering af kravsopfyldelse i forhold til KISS/HQS og Kvalitetshåndbog for sterilcentraler.
 

2001 - 2002 • Rigshospitalet

Gennemførelse af kvalitetsudviklingsprojekt på Rigshospitalets 9 operationsafdelinger og Sterilcentralen med henblik på at reorganisere og kvalitetsudvikle de aktiviteter, der omfatter rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinske utensilier. Projektet resulterede i indførelse af et kvalitetsstyringssystem udmøntet i en kvalitetshåndbog.
 
Retur til forsiden

 

 

Pia Hilsberg · Saugskær Allé 6 · DK-5700 Svendborg · Mobil: 2822 8469 · pia@hilsberg.dk

 

Designed by www.graphic-solutions.dk